Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ,σε θέματα Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων και Οικολογική Μηχανική, Χημεία Υδάτινων Πόρων και Επεξεργασία Νερού, Αποχετεύσεις οικισμών, Μαθηματικά Ομοιώματα Ρύπανσης. 

1996-2003: Διδακτορικό από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Northwestern University (Μοντελοποίηση δομών βιοφίλμ, Περιβαλλοντική Μηχανική, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Μοντελοποίηση οικοσυστημάτων).  

1989-1993: Πτυχίο και μεταπτυχιακό από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (M.Sc.), από το The University of Texas at Austin (Υπερκρίσιμη οξείδωση υδάτων, Συμπεριφορά σωματιδίων σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση περιβάλλοντος). 

2003-2011: Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

2011-2017: Ακαδημαϊκός Εταίρος στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Information Technology Institute (ITI-Βόλος).

2011-ΣΗΜΕΡΑ: Πρωτοβάθμια / Αναπληρώτρια / Επίκουρος καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διδασκαλία και έρευνα / Κύριοι τομείς:
Νερό & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών—ΤΠΕ, Ευφυές νερό και Υδροπληροφορική, Μαθηματική μοντελοποίηση φυσικοχημικών, βιολογικών και βιοχημικών διεργασιών στο νερό για την προσομοίωση των υδάτινων οικοσυστημάτων, Οικολογική Μηχανική, Μαθηματική μοντελοποίηση δομών βιοφίλμ, Εικονικό νερό / υπολογισμός του υδατικού αποτυπώματος. 

Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας του έργου: LOw-cost innovative Technology for water quality monitoring and water resources management for Urban and rural water Systems in India—LOTUS, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 SC5-12-2018 EU-India Water Co-Operation
Προϋπολογισμός: 2,500,237.50 ευρώ συνολικά, 189.531 ευρώ για το ΠΘ
Συντονιστής Έργου: Ecole Polytechnique, FR, Διάρκεια: 2/2019-2/2023

Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας του έργου: Integrated nanotechnologies for sustainable sensing water and sanitation - NanoSWS, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράμματος ERANETMED II
Προϋπολογισμός: 662.792 ευρώ συνολικά, 100.000 ευρώ για το ΠΘ
Συντονιστής Έργου: University of Rome Tor Vergata, IT, Διάρκεια: 9/2017-8/2020

Συντονιστής του έργου: ”Holistic Surface Water and Groundwater Management for Sustainable Cities—Water4Cities”, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchanges (RISE)
Προϋπολογισμός: 1.242.000 ευρώ συνολικά, 135.000 ευρώ για το ΠΘ
Συντονιστής Έργου: Singular Logic, GR, Διάρκεια: 3/2017-2/2021

Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας για το έργο: ”Sustainable Integrated Management for the Nexus of water-land-food-energy-climate for a resource-efficient Europe—SIM4NEXUS”, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020 Water-2b
Προϋπολογισμός: 7.895.698 ευρώ συνολικά, 445.938 ευρώ για το ΠΘ
Συντονιστής Έργου: Wageningen-LEI, The Netherlands, Διάρκεια: 6/2016-5/2020

Επιστημονικά Υπεύθυνη για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας για το έργο: ”Integrated Support System for Efficient Water Usage and Resources Management—ISS-EWATUS”, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος FP7-ICT-2013-1
Προϋπολογισμός: 3.377.632 ευρώ συνολικά, 544.300 ευρώ για το EKETA
Συντονιστής Έργου: University of Silesia, Poland, Διάρκεια: 2/2014-1/2017

Επικεφαλής Πακέτου Εργασίας για το έργο: ”Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors—SMS”, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος FP7-OCEAN-2013
Προϋπολογισμός: 5.559.819 ευρώ συνολικά, 623.080 ευρώ για το ΠΘ
Συντονιστής Έργου: Universita Degli Studi di Roma tor Vergata, Italy, Διάρκεια: 12/2013-8/2017

Επιστημονικά Υπεύθυνη και Συντονίστρια Έργου: “Lakes under Reconstruction: Mathematical Modeling of Microcystis aeruginosa—LAKEREMAKE”, χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ συνολικά, Διάρκεια: 1/2014-6/2016

Διαβάστε τη συνέντευξή της για την Πανευρωπαϊκή διάκριση για το “Sewers4COVID” ΕΔΩ